Regulamin
Shipping & Delivery
Privacy & Security
Returns & Replacements
Ordering
Payment, Pricing & Promotions
Viewing Orders
Updating Account Information
Can i pay in [some other] currency?

Regulamin

1. Informacje wstępne:

– Sklep – sklep internetowy http://www.DemonRC.eu

– Regulamin – zasady świadczenia usług przez sklep internetowy http://www.DemonRC.eu

– Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, która składa zamówienie w Sklepie

– Towar – produkty oferowane w Sklepie

– Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, zawarta pomiędzy Sklepem a Kupującym,

zgodnie z regulaminem.

2. Postanowienia ogólne:

2.1 Sklep internetowy http://www.DemonRCu.eu prowadzi sprzedaż za pośrednictwem

internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2.2 Właścicielem sklepu jest firma SKALA Adam Tusk. Adres e-mail:

support@demonrc.eu. Firma wpisana do rejestru CEIDG ,NIP PL 958-143-90-95

Regon 220132524 Adres: 81-183 Gdynia,ul. Boisko 39/1.

2.3 Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

2.4 Cena z dnia zamówienia jest wiążąca obie strony.

3. Zamówienia i płatności:

3.1 Zamówienia są przyjmowane całą dobę poprzez stronę https://www.demonrc.eu

3.2 W celu złożenia zamówienia należy postępować zgodnie z instrukcją na stronie Sklepu.

3.3 Warunkiem realizacji zamówienia jest rejestracja Klienta na stronie Sklepu i wpłata

kwoty wartości zamówienia oraz przesyłki przelewem na konto Sklepu.

3.4 W wypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sklep powiadomi Klienta drogą e-mail przed

potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

4. Realizacja zamówienia:

4.1 Czas realizacji zamówienia wynosi dwa dni robocze od dnia wpływu należności na konto Sklepu.

4.2 Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

4.3 W przypadku braku wpłaty w ciągu 4 dni roboczych zamówienie zostanie anulowane.

4.4 Klient jest zobowiązany do odbioru przesyłki. Koszt ponownego wysłania ponosi Klient.

4.5 Potwierdzeniem sprzedaży jest email z numerem zamowienia.

4.6 Zamówiony towar wysyłany jest poprzez firmę kurierską INPOST lub Pocztę Polską.

5. Reklamacje i zwroty:

5.1 Wszystkie towary zakupione w Sklepie są objęte gwarancją producenta, jeżeli klient kupi towar który nie jest produktem wyprodukowanym przez DemonRC, wszelkie rozszczenia należy składać bezpośrednio u producenta, DemonRC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady fabryczne produktów które nie zostały wyprodukowane przez DemonRC. Składanie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższego.

5.2 Sklep wydaje towar bez wad. W wypadku stwierdzenia wady z zastrzeżeniem pkt. 5.4 do 5.7

Klientowi przysługuje prawo do reklamacji zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

5.4 Reklamacji nie uwzględniamy gdy uszkodzenia i wady powstaną na skutek niewłaściwego i niezgodnego z

instrukcją użytkowania, montażu , konserwowania i przechowywania oraz wady powstałe na skutek

napraw, przeróbek czy zmiany konstrukcji .

5.5 Reklamacją nie są objęte uszkodzenia termiczne, mechaniczne i chemiczne.

5.6 Reklamacji nie podlegają części ,które były lutowane. Prosimy sprawdzać towar przed zlutowaniem.

5.7 Reklamacji nie podlegają części eksploatacyjne miedzy innymi śmigła i akumulatory.

5.8 Reklamacje rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zwracanego towaru.

5.9 Klient ma prawo zwrócić towar do Sklepu w terminie 14 dni od otrzymania towaru.

5.10 Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki przy kurierze podczas dostawy, jeżeli okaże się że czegoś brakuje lub towar jest uszkodzony – klient jest zobowiązany do odmowy przyjęcia. Tylko i wyłącznie w takiej sytuacji DemonRC zobowiązuje się do przyjęcia reklamacji z uwagi na uszkodzenie lub brak części towaru lub jego całkowitego braku. W momencie odebrania od kuriera przesyłki klient akceptuje zgodność jej zawartości z zamówieniem złożonym na stronie i nie ma możliwości reklamacji z powodu braku lub uszkodzenia towaru.

Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, kompletny, w fabrycznym

opakowaniu oraz nie może nosić śladów eksploatacji.

Jeżeli Towar został uszkodzony podczas transportu, klient zobowiązany jest do odmówienia przyjęcia towaru, w przeciwnym razie zwrot nie podlega klientowi.

5.11 Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę w terminie 7 dni od sprawdzenia towaru, na rachunek bankowy

wskazany przez Klienta.

5.12 Koszty zwrotu towaru obciążają Klienta.

5.13 Adres, na który należy kierować zwroty: SKALA Adam Tusk, Boisko 39/1, 81-183 Gdynia

6. W sprawach nie uwzględnionych w Regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.

7. Płatności błyskawiczne:

7.1 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24 oraz PayPal.

7.2 Dostępne formy płatności, karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, szybkie przelewy bankowe oraz PayPal.

7.3 formy zwrotu środków m.in. w przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek

karty użytej do płatności) [np. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta

kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

8. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018.

Shipping & Delivery

All in-stock orders will ship same-day or within 1 business day. Shipping within Poland will arrive within 1-2 days. International deliveries will range from 3-8 days for Europe and 7-14 days internationally (depending on country). Express mail can arrive within 2-4 days but will cost more.

The customer is obliged to check the parcel at the courier during delivery, if it turns out that something is missing or the goods are damaged – the customer is obliged to refuse to accept it. Only in such a situation, DemonRC undertakes to accept the complaint due to damage or lack of part of the goods or its complete absence. Upon receipt of the parcel from the courier, the customer accepts the compliance of its content with the order placed on the website and there is no possibility of making a complaint due to the lack of or damage to the goods.

Privacy & Security

Privacy policy of the website www.demonrc.eu
1. General information
This Privacy Policy sets out the rules for the processing and protection of personal data provided by Users in connection with their use of www.demonrc.eu services through the Website.
2. The administrator of personal data contained in the website is
SKALA Adam Tusk based in Gdynia, NIP: PL-958-143-90-95.
3. In the interests of the security of the data entrusted to us, we have developed internal procedures and recommendations to prevent disclosure of data to unauthorized persons. We control their performance and constantly check their compliance with the relevant legal acts – the Personal Data Protection Act, the Electronic Services Provision Act, as well as all types of executive acts and Community legislation.
4. Personal data are processed on the basis of the consent expressed by the User and in cases where the law authorizes the Administrator to process personal data on the basis of legal provisions or to implement the contract concluded between the parties.
5. The website obtains information about users and their behavior in the following way:
     a) through information entered voluntarily in forms
     b) by collecting “cookies”
6. The website collects information voluntarily provided by the user.
7. The data provided in the form are processed for the purpose resulting from the function of a specific form, eg in order to process the information contact
8. Personal data left on the website will not be sold or made available to third parties, in accordance with the provisions of the Personal Data Protection Act.
9. The data contained in the form may be viewed by the natural person who placed it there. This person also has the right to modify and stop processing his data at any time.
10. We reserve the right to change the privacy policy of the website, which may be affected by the development of internet technology, possible changes to the law in the field of personal data protection and the development of our website. We will inform you about any changes in a visible and understandable way.
11. Links to other websites may appear on the Website. Such websites operate independently of the Website and are in no way supervised by the website www.demonrc.eu. These websites may have their own privacy policies and regulations, which we recommend that you read.
If in doubt about any of the provisions of this privacy policy, we are available – our data can be found in the tab – CONTACT US.

Polityka prywatności serwisu www.demonrc.eu
1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług www.demonrc.eu poprzez Serwis.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
SKALA Adam Tusk z siedzibą w Gdyni, NIP: PL-958-143-90-95.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.demonrc.eu. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – CONTACT US.

Returns & Replacements

The nature of RC products are that generally we offer no warranties as products are easily shorted / burned out / crashed. We generally consider each request on a case-by-case basis. We strive to be as fair as possible, and to provide you the best service possible. All goods purchased in the Store are covered by the manufacturer’s warranty, if the customer buys goods that are not a DemonRC product, all claims should be submitted directly to the manufacturer, DemonRC is not responsible for any manufacturing defects of products that were not manufactured by DemonRC. Placing an order is tantamount to accepting the above.

If the goods have been damaged during transport, the customer is obliged to refuse to accept the goods, otherwise the customer is not entitled to return the goods.

Ordering

We accept only Paypal currently. Click on “Cart” on the top right of the screen, Click “Checkout” and fill in your details.

Payment, Pricing & Promotions

We accept PayPal and Przelewy24. Pricing for all products are as displayed. If you wish to see a quantity discount for a certain item, contact us, and we’ll consider it.

Viewing Orders

Log in to your account, and click on “My Account” on the top menu.

Updating Account Information

Log in to your account, and click on “My Account” and “edit your password and account details.”.

Can i pay in [some other] currency?

Payment is in PLN and USD. The amounts is showed in USD or PLN, Przelewy24 is available only for payments in PLN. PayPal may charge you a slightly different rate depends on your currency, via Paypal you can pay in USD and PLN.